Можете да ги видите сертификатите во прилозите кои потврдуваат дека ги исполнуваат барањата за квалитет за ткаенини за зајакнување на стаклени влакна и контрола на производството на процесот на производство на нашите стаклени садови за употреба со ETICS.